Sale
  • Zhuan Falun: Falun Dafa beginner's package. Vietnamese Edition

Zhuan Falun: Falun Dafa beginner's package. Vietnamese Edition

  • $ 35.00
  • $ 38.00

Beginner's Package 4 Vietnamese Edition includes Zhuan Falun in Chinese (Traditional characters)-Falun Dafa exercise video (1DVD-Vietnamese) and Falun Dafa exercise music CD (2CDs).